top of page

Algemene Voorwaarden Psychologiepraktijk Totaalmens

1. Toepasselijkheid en Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Praktijk: Psychologiepraktijk Totaalmens, gevestigd te C. van Eesterenlaan 596, 1019KC te Amsterdam. 

Cliënt: de natuurlijke persoon die de diensten van de praktijk afneemt.

Behandelaar: de vrijgevestigd psycholoog werkzaam bij de praktijk.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de praktijk en de cliënt.

 

2. Afspraken en Consulten

 

2.1. Afspraken dienen op tijd te worden afgezegd. Bij niet tijdige afzegging wordt een no-show tarief in rekening zoals bepaald onder punt 8.2.

2.2. Consulten vinden plaats op afspraak. De tijdsduur van een consult wordt voorafgaand aan de behandeling overeengekomen.

2.3. De cliënt dient zich op tijd te melden voor een consult.

 

3. Tarieven en Betaling

3.1. De tarieven voor de diensten van de praktijk worden vooraf aan de cliënt medegedeeld.

3.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

3.3. Bij niet tijdige betaling is de cliënt in verzuim en is de praktijk gerechtigd incassokosten en rente in rekening te brengen.

 

4. Geheimhouding en Privacy

4.1. De praktijk zal alle informatie die de cliënt tijdens de behandeling verstrekt, vertrouwelijk behandelen en zal deze niet zonder toestemming delen met derden, tenzij wettelijk verplicht.

4.2. De praktijk handelt conform de geldende privacywetgeving en heeft een privacyverklaring waarin wordt toegelicht hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. De aansprakelijkheid van de praktijk is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

5.2. De praktijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de praktijk.

 

6. Klachten 

Zie ook: Klachtenregelement

6.1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na constatering, schriftelijk aan de praktijk te worden gemeld.

6.2. De praktijk zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken, schriftelijk reageren op de klacht en naar een passende oplossing streven.

6.3 Er kan gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling van het NIP

7. Toepasselijk Recht en Geschillen

7.1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen de praktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen tussen de praktijk en de cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

8. No-Show Voorwaarden

8.1 Afspraken dienen te allen tijde zorgvuldig te worden nagekomen. Indien een client een afspraak niet kan nakomen, dient deze uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak te worden afgezegd of verzet.

8.2 Bij het niet tijdig annuleren of niet nakomen van een afspraak zonder tijdige afzegging (no-show), wordt het volledige tarief voor het consult in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht zoals gedefinieerd in punt 8.3.

8.3 Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene omstandigheden zoals medische spoedgevallen, ernstige ziekte, overlijden van naasten of andere onvermijdbare situaties die redelijkerwijs buiten de controle van de client liggen. In dergelijke gevallen wordt de afspraak kosteloos geannuleerd of verzet.

8.4 De client wordt geadviseerd om annuleringen of wijzigingen in de afspraak zo spoedig mogelijk door te geven, bij voorkeur uiterlijk 72 uur voor de geplande afspraak.

8.5 De praktijk behoudt zich het recht voor om bij herhaaldelijke no-shows verdere dienstverlening te weigeren.

bottom of page